INFORMACE DRŽITELŮM RYBÁŘSKÝCH POVOLENEK O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle ust. čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“)

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je následující obchodní společnost:
ECO MADE PRODUCTS, .s.r.o. IČ: 607 94 844 Sídlo: Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 12170 , kontakty: tel. +420 596 572 237, e-mail: rybarstvi@rybarstvirychvald.cz

(dále též jen „Správce“ či „Společnost“)

Správce zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

1.2. Vaše Osobní údaje Správce zpracovává pouze na základě níže uvedených právních základů a výlučně pro níže uvedené účely:

1.2.1. Právními tituly zpracování jsou:

-dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti Správce stanovené zákonem

-dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR k těmto účelům: výdej povolenek k lovu ryb

1.2.2. Účely zpracování jsou:

-provozování obchodní činnosti Společnosti, plnění závazků, práv, povinností a činění veškerých právních jednání v souvislosti se Smlouvou, zejména pak konkrétně s poskytováním ubytovacích a veškerých souvisejících služeb.

1.3. Osobní údaje nebudou Společností poskytnuty třetím osobám.

1.4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

1.5. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po následující dobu:

  – stanovené doby skartace vydaných povolenek k lovu ryb,

Následně budou listinné evidence obsahující osobní údaje skartovány a osobní údaje z elektronické evidence odstraněny či vymazány.

1.6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1.6.1. Právo na přístup k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, teré se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vaších osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

1.6.2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

1.6.3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas, pokud právním titulem pro zpracování byl dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlas subjektu údajů (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

1.6.4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování, Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

1.6.5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

1.6.6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti či DPO (bude-li ve Společnosti ustanoven) podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

1.7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese uvedené výše v čl. 1.1. těchto Informací.

1.8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů  na adrese: www.uoou.cz.

1.9. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků či oprávněných zájmů Správce, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření Smlouvy či nemožnost plnění Smlouvy.

1.10. V případě, že bude Společnost užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

V Ostravě, dne 24.10.2018                                                                           

Za ECO MADE PRODUCTS, .s.r.o. 

Jana Šušková, jednatel