...ryby tak, jak je chcete...

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK RYB

I.
Dodací podmínky, množství a jakost:
Prodávající je povinen dodat zboží v množství a jakosti podle potvrzené objednávky. Jakost živých tržních ryb se řídí ČSN 466862-sladkovodní tržní ryby, jakost zpracovaných ryb PN 575111 – Opracované sladkovodní tržní ryby.
Kupující zajistí technické podmínky pro příjem volně loženého zboží – cejchovanou váhu s váživostí O,5 kg a kvalifikovanou obsluhu, která je schopná a oprávněná provést řádné převzetí zásilky.

II.
Čas plnění:
Rozvoz je prováděn dle dodatku uzavřeného k těmto obchodním podmínkám s odběratelem.

III.
Dopravní podmínky:
Zboží dodává prodávající do prodejny kupujícího. Kupní cena je stanovena včetně dopravních nákladů. V případě odvozu zboží vlastním dopravním prostředkem poskytne prodávající kupujícímu dle individuální dohody slevu, která se stanoví v dodatku k těmto obchodním podmínkám.
běratelů.

IV.
Nabytí vlastnictví zboží:
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem :
převzetí zboží ve skladě kupujícího a potvrzením dodacího listu
převzetím zboží na sádkách a potvrzením dodacího listu při vlastním odběru.

V.
Záruční doba na zboží – odpovědnost za vady a reklamace :
Prodávající poskytne na jím dodávaném zboží záruku na jakost. Podmínky řeší normy uvedené v článku I. Živé ryby i výrobky jsou pod trvalou veterinární kontrolou. Zdravotní nezávadnost dodaného zboží bude prokazována veterinárním osvědčením.
Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží při přejímce. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjistitelných jen tehdy, prokáže-li, že vady mělo zboží již v době přechodu vlastnického práva k němu (v podstatě jsou tím vyloučeny překlasifikace).
Kupující je povinen oznámit zjištění vady prodávajícímu bez zbytečných odkladů poté, co vady zjistil nebo měl zjistit při vynaložení odborné péče, jinak jeho práva z odpovědnosti za vady zanikají.

VI.
Fakturace a placení dodávek:
Prodávající bude fakturovat dodávky denně. Faktura je splatná ihned po doručení. Při pochybnostech se má za to, že faktura byla kupujícímu doručena třetí den po odeslání.
Je-li kupující v prodlení s placením faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Vznikne-li prodávajícímu další škoda v důsledku prodlení s úhradou faktury, má vůči kupujícímu právo na úhradu této další škody.
Placení dodávek ryb v období od 1.10. do 24.12. bude předem zálohově. Odběratel si na vydaných fakturách odpočte zaplacené zálohy. V případě nezaplacení zálohy nebude složeno zboží (výjimečně po platbě v hotovosti na místě).

POZN.: Individuální podmínky pro velkoodběratele

VII.
Smluvní pokuta:
Při nepřevzetí řádně objednaného a potvrzeného zboží uhradí kupující prodávajícímu prokazatelně vzniklé náklady s dopravou zboží a s jeho manipulací.
Smluvní pokuta nebude požadována v případě, že objednávka bude stornována nejpozději denpřed požadovanou dodávkou.

VIII.
Ostatní ujednání:
Objednávky ryb pro vánoční období se předkládají nejpozději do 1.12. Potvrzenou objednávku obdrží kupující do 10.12.
V průběhu roku se objednávky předkládají buď písemně nebo telefonicky nebo si kupující objedná zboží pro příští dodávku u posádky vozidla, která mu zboží dodává.
Prodávající není povinen dodat sjednané zboží kupujícímu, pokud tento má vůči prodávajícímu neuhrazené pohledávky.


ECO MADE PRODUCT sr.o.
Na Valše 678/18. 702 00 Ostrava
PROVOZOVNA RYBÁŘSTVÍ RYCHVALD:
Orlovská 1279, 735 32 Rychvald
tel.: +420 596 572 237
rybarstvi@rybarstvirychvald.cz
PRODEJ ŽIVÝCH RYB

PRODEJNÍ DOBA RYB:
Po-Pá 7:00 - 14:00


Ryby vám vykucháme, stáhneme a naporcujeme.

Úvodní stránka |

Kontakt

|

© 1994-2018 RYBÁŘSTVÍ Rychvald

|

(+420) 59654224

|